Share This

Complementary angles: Góc phụ nhau

/ˌkämpləˈment(ə)rē ˈaNGɡəlz/

Tiếng Việt: Góc phụ nhau (Tổng số đo 2 góc bằng 90 độ)

English: Two Angles are Complementary when they add up to 90 degrees (a Right Angle). 
              They don’t have to be next to each other, just so long as the total is 90 degrees.

Ví dụ: Góc 35° và góc 55° là hai góc phụ nhau.
Góc 10° và 80° là hai góc phụ nhau.

Example: 35° and 55° are complementary angles.
                10° and 80° are complementary angles.

« Back to Glossary Index
Share.