Share This

Cube Root: Căn bậc ba

/ˈkyo͞ob ˌro͞ot/

Tiếng Việt: Căn bậc ba

English: The cube root of a number is a special value that, when used in a multiplication three times, gives that number.

Ví dụ: 2 x 2 x 2 = 8 nên 2 là căn bậc ba của 8
4 x 4 x 4 = 64 nên 4 là căn bậc ba của 64

Example: 2 x 2 x 2 = 8 so the cube root of 8 is 2.
                4 x 4 x 4 = 64 so the cube root of 64 is 4.

« Back to Glossary Index
Share.
Thibft kế web bởi Hoangweb.com