Cube

Share This

Cube: Lập phương

/kyo͞ob/

Tiếng Việt: Lập phương (lũy thừa bậc 3)

English: The result of using a whole number in a multiplication three times.

Ví dụ: 2^3 = 8 (2 x 2 x 2 = 8)
3^3 = 27 (3 x 3 x 3 = 27)

Example: 2 x 2 x 2 = 8 so 8 is a cube number
                3 x 3 x 3 = 27 so 27 is a cube number

« Back to Glossary Index
Share.