Factors

Share This

Factors: ước số

/ˈfaktərs/

 

Tiếng việt: ước số là số mà chúng ta nhân với một số khác để ra một số mới.

English: Factors are numbers we can multiply together to get another number

 

Ví dụ: Ước số của 18 là bao nhiêu?

3 x 6 = 18, nên 3 và 6 là ước số của 8

Example: What are the factors of 18?
3 × 6 = 18, so 3 and 6 are factors of 18 

« Back to Glossary Index
Share.