Identity

Share This

Identity: Đồng nhất thức

/ˌīˈden(t)ədē/

Tiếng Việt: đồng nhất thức (phương trình đúng với mọi giá trị được chọn)

English: An equation that is true no matter what values are chosen.

Ví dụ: a + 0 = a,
a x 0 = 0,
a : 2 = a x 0,5
đúng với mọi giá trị của a

Example: a + 0 = a,
                a x 0 = 0,
                a : 2 = a x 0,5 
                are true, no matter what value is chosen for “a”

« Back to Glossary Index
Share.