Share This

Like terms: Các số hạng đồng dạng

/līk tərmz/

Tiếng Việt: Các số hạng đồng dạng (có ẩn số giống nhau)

English: Terms whose variables (and their exponents such as the 2 in x^2) are the same.

Ví dụ: 3x và 5x là các số hạng đồng dạng vì đều có ẩn số ‘x’
2x và 7x^2 KHÔNG là các số hạng đồng dạng

Example: 3x and 5x are like terms because the variables are both “x”
                But 2x and 7x^2 are NOT like terms (they are Unlike Terms)

« Back to Glossary Index
Share.
Thibft kế web bởi Hoangweb.com