Polynomial

Share This

Polynomial: đa thức

/ˌpäləˈnōmēəl/

 

Tiếng việt: biểu thức chứa hằng số, tham số và số mũ, kết hợp với các phép tính như cộng, trừ, nhân, chia

English:  An expression that can have constants, variables  and exponents , that can be combined using addition, subtraction, multiplication and division.

 

Ví dụ: xy^2 + 4x = 3 là một đa thức

Example: xy^2 + 4x = 3 is a Polynomial

« Back to Glossary Index
Share.