Real numbers

Share This

Real numbers: Số thực

/ˈrē(ə)l ˈnəmbərz/

Tiếng Việt: Số thực (gồm số âm, dương, 0, số hữu tỷ, vô tỷ)

English: Positive or negative, large or small, whole numbers or decimal numbers are all Real Numbers. 

Ví dụ: -5, 0, 42, (-2)/17, √2, π là các số thực

Example: -5, 0, 42, (-2)/17, √2, π are real numbers.

« Back to Glossary Index
Share.