Rounding

Share This

Rounding: làm tròn số

/ˈraʊndɪŋ/

 

Tiếng việt: làm tròn số tức là làm cho số đó đơn giản hơn nhưng vẫn giữ giá trị của nó gần nhất với giá trị cũ

English: Rounding means making a number simpler but keeping its value close to what it was. 

 

Ví dụ: 23 làm tròn tới số tròn chục gần nhất là 20, vì 23 gần với 20 hơn 30. Nhưng 26 sẽ làm tròn thành 30.

Example: 23 rounded to the nearest ten is 20, because 23 is closer to 20 than to 30. But 26 goes up to 30.

« Back to Glossary Index
Share.