Brackets

Share This

Brackets: dấu ngoặc

/ˈbrakits/

 

Tiếng việt: dấu ngoặc là kí hiệu đi thành đôi để nhóm các số lại thành một nhóm

English: Brackets are symbols used in pairs to group things together. 

 

Ví dụ: (4 + 1) x (7 – 2) = 5 x 5 = 25
Dấu ngoặc tròn nhóm 4 và 1 với nhau, 7 và 2 với nhau

Example: (4 + 1) x (7 – 2) = 5 x 5 = 25
The round brackets group 4 and 1 together, and 7 and 2 together

« Back to Glossary Index
Share.