Circle

Share This

Circle: Đường tròn

/ˈsərk(ə)l/

 

Tiếng việt: Đường tròn là hình 2 chiều được vẽ bởi đường cong sao cho khoảng cách từ các điểm trên đường cong đó tới tâm luôn bằng nhau

English: A 2-dimensional shape made by drawing a curve that is always the same distance from a center.

« Back to Glossary Index
Share.