Cube

Share This

Cube: Hình lập phương

/kyo͞ob/

Tiếng Việt: Hình lập phương

English: A box-shaped solid object that has six identical square faces.

« Back to Glossary Index
Share.